مانور محيط زيستي ناحيه3 برگزار شد


مانور محيط زيستي ناحيه3 برگزار شد

بروزرسانی شده در1397/7/18

مانور محيط زيستي  ناحيه3  با موضوع آبگرفتگي معبر با حضور كارشناسان مربوطه در خيابان خردمند شمالي برگزارشد. .


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش ، مانور زيست محيطي ناحيه3 طبق سناريوي مصوب برگزار شد.

محمد امامي  مدير اداره خدمات شهري و محيط زيست ناحيه3 گفت : مانور محيط زيستي با موضوع  "آبگرفتگي معبر"  طبق سناريوي مصوب در روز و زمان معين با اجرا و موفقيت كامل انجام شد.

امامي افزود :  آمادگي مقابله با انواع بحران بصورت متناوب به كارگران در جهت حفظ انسجام مربوطه آموزش داده مي شود و اداره خدمات شهري آمادگي مديريت در هرگونه بحران محيط زيست را دارد.
print
  نظرات