بازدید شهردار منطقه 6 از خبرگزاری برنا print

image

در این بازدید بر همکاری مشترک در زمینه رشد و ارتقای دانش شهروندی و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به موضوعات شهری تاکید شد. بابایی در این دیدار با اشاره به تاثیرگذاری خبرنگاران در رشد و توسعه شهر گفت: اصحاب رسانه به عنوان چشمان بینای شهر ناظر عملکرد مدیریت شهری بوده و همین موضوع سبب می شود تمامی فعالیت ها با شفافیت کامل صورت گیرد. شهردار منطقه 6 تصریح کرد: خبرنگاران می توانند شهرداری تهران را در نیل به برنامه های خود با محور شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر همراهی کنند.

1397/4/20

  نظرات