رنگ آميزي وعقب نشيني حصاركارگاهي درسطح ناحيه يك


رنگ آميزي وعقب نشيني حصاركارگاهي درسطح ناحيه يك

بروزرسانی شده در1397/4/19

 اداره شهرسازي ناحيه يك، اقدام به رنگ آميزي و عقب نشيني حصاركارگاهي دو مورد در خيابان انقلاب و خيابان ايرانشهر كرد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش، حسن رمضانعلي، مدير اداره شهرسازي ناحيه يك ازرنگ آميزي و عقب نشيني حصاركارگاهي دو مورد درخيابان انقلاب  و خيابان ايرانشهر  خبرداد.وی در اين خصوص گفت:  به منظور ايمن سازي محيط كارگاهي و زيباسازي منظرشهري طي بازديد موارد ياد شده مشاهده و اقدامات لازم انجام  شد. شايان ذكر است اين اقدام در روز شنبه شانزدهم تيرماه انجام شد.


print
  نظرات