رنگ آميزي وعقب نشيني حصاركارگاهي درسطح ناحيه يك print

imageبه گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش، حسن رمضانعلي، مدير اداره شهرسازي ناحيه يك ازرنگ آميزي و عقب نشيني حصاركارگاهي دو مورد درخيابان انقلاب  و خيابان ايرانشهر  خبرداد.وی در اين خصوص گفت:  به منظور ايمن سازي محيط كارگاهي و زيباسازي منظرشهري طي بازديد موارد ياد شده مشاهده و اقدامات لازم انجام  شد. شايان ذكر است اين اقدام در روز شنبه شانزدهم تيرماه انجام شد.1397/4/19

  نظرات