مانور زلزله و تخليه امن اضطراري ویژه پرسنل بیمارستان جم برگزارشد


مانور زلزله و تخليه امن اضطراري ویژه پرسنل بیمارستان جم برگزارشد

بروزرسانی شده در1396/11/15

پرسنل بیمارستان تهران کلینیک طبق سناریوی ازپیش تعیین شده در مانور زلزله وتخلیه امن  و اسکان اضطراری شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،خسروانی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه بااعلام این خبرافزود:هدف از اجراي  این مانورراافزایش حساسیت وتوجه پرسنل به ویژه مدیران به موضوع مهم بلایای طبیعی وغیرطبیعی،افزایش آگاهی وتوانایی پرسنل وتقویت ارتباطات بین بخشی،ارزیابی کارآیی پرسنل وآسیب پذیری وتشخیص نقاط قوت وضعف آنهامی باشد. 

دراين  مانور با سناریو  فرضی که در روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه دریکی ازطبقات بیمارستان روی داده وکلیه پرسنل وبیماران باوحشت وجیغ وفریادبه سمت آسانسورهاوپله ها هجوم می آورند به دستورسوپروایزر سامانه هشداراولیه بیمارستان بکارمی افتدباتوجه به آموزشهای قبلی پس ازشنیدن صدای آزیرنسبت به تخلیه ساختمان باحفظ آرامش وخونسردی اقدام نموده ومراجعه کنندگان نیزتوسط افرادآموزش دیده راهنمایی میشوندبراثراین زلزله بخشهایی ازبیمارستان دچارآسیب شده است.

پس ازوقوع زلزله ابتدا آتش نشانها نسبت به اطفاء حریق اقدام ودوتن ازمصدومین به اورژانس منتقل می شوندکلیه تجهیزات ازمنابع ذخیره شامل برانکارددارو پایه سرم گچ ووسایل پانسمان توسط مسئول ارزیابی منابع موردبررسی وکمبودها به مدیربیمارستان اعلام می گردد.

پس ازجابجایی مصدومان مدیران چارت بحران گزارش اولیه ازوضعیت ساختمانی درمانی کمبودها به فرمانده عملیات می دهندوپس ازثبات نسبی فرمانده عملیات پایان عملیات رااعلام می کند. b
print
  نظرات