نمایش شرح خبر
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه شش بیان کرد؛ به دنبال جذب درآمد پایدار شهری برای آبادانی شهر هستیم print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، علیرضا فیروزی در نشست هم اندیشی اعضای کمیته درآمدی منطقه 6 گفت: درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات بهینه به شهروندان دارد و فقدان درآمد کافی، اجرای طرح ها و برنامه های شهری را با تاخیر مواجه خواهد ساخت. او همچنین به مواردی همچون کمیسیون ماده صد، اسناد در جریان وصول، فروش املاک و مباحث شهرسازی اشاره کرد و گفت: وصول مطالبات، رفع مشکلات مودیان درآمدی، تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع غیر نقد، هم افزایی و ارائه راهکارهای مناسب افزایش درآمد در دستور کار قرار دارد. در این نشست عملکرد نواحی و ادارات منطقه در حوزه درآمد ارزیابی شد و گردش کار اخطار و پیش آگهی منطقه، عملکرد نواحی در عوارض پایدار از سامانه اخطار، ارزیابی وصولی سامانه درآمد پایدار، ارزیابی وصولی سامانه اخطار نواحی 6 گانه، آنالیز جرائم ماده صد، وصولی املاک دارای رای کمیسیون ماده صد حاصل از تغییر کاربری و درآمد عوارض شهرسازی به تفکیک نواحی مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، علیرضا فیروزی در نشست هم اندیشی اعضای کمیته درآمدی منطقه 6 گفت: درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات بهینه به شهروندان دارد و فقدان درآمد کافی، اجرای طرح ها و برنامه های شهری را با تاخیر مواجه خواهد ساخت. او همچنین به مواردی همچون کمیسیون ماده صد، اسناد در جریان وصول، فروش املاک و مباحث شهرسازی اشاره کرد و گفت: وصول مطالبات، رفع مشکلات مودیان درآمدی، تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع غیر نقد، هم افزایی و ارائه راهکارهای مناسب افزایش درآمد در دستور کار قرار دارد. در این نشست عملکرد نواحی و ادارات منطقه در حوزه درآمد ارزیابی شد و گردش کار اخطار و پیش آگهی منطقه، عملکرد نواحی در عوارض پایدار از سامانه اخطار، ارزیابی وصولی سامانه درآمد پایدار، ارزیابی وصولی سامانه اخطار نواحی 6 گانه، آنالیز جرائم ماده صد، وصولی املاک دارای رای کمیسیون ماده صد حاصل از تغییر کاربری و درآمد عوارض شهرسازی به تفکیک نواحی مورد بررسی قرار گرفت .1398/9/11

  نظرات