نمایش شرح خبر
در جلسه کمیته درآمدی شهرداری منطقه 6 مطرح شد؛ آبادانی شهر با درآمد پایدار شهری print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، در این نشست علیرضا فیروزی معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه شش گفت: تأمین منابع نقد و غیر نقد و تعهدات در نظر گرفته شده منطقه مورد توجه قرار دارد و برای آبادانی شهر به دنبال جذب درآمد پایدار شهری هستیم. او همچنین به مواردی همچون کمیسیون ماده صد، اسناد در جریان وصول، فروش املاک و مباحث شهرسازی اشاره کرد و گفت: درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و فقدان درآمد کافی، اجرای طرح ها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این نشست گزارشی از ارزیابی عملکرد نواحی و ادارات منطقه در حوزه درآمد، گردش کار اخطار و پیش آگهی منطقه ، عملکرد نواحی درعوارض پایدار از سامانه اخطار و پیش آگهی از ابتدای سال تاکنون، ارزیابی وصولی سامانه درآمد پایدار، ارزیابی وصولی سامانه اخطار نواحی 6 گانه، آنالیز جرائم ماده صد ، وصولی املاک دارای رای کمیسیون ماده صد حاصل از تغییر کاربری ، درآمد عوارض شهرسازی به تفکیک نواحی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .1398/8/14

  نظرات