نظرسنجی

 
کمينه
1. به نظر شما مهمترين مسائل منطقه 6 در حوزه حمل و نقل و ترافيک کدام مورد مي باشد؟


2. به نظر شما مهمترين مسائل منطقه 6 در حوزه خدمات شهري و محيط زيست کدام مورد مي باشد؟


3. به نظر شما مهمترين مسائل منطقه 6 در حوزه ايمني، امنیت و مدیریت بحران کدام مورد مي باشد؟


4. به نظر شما مهمترين مسائل منطقه 6 در حوزه فرهنگي و اجتماعي کدام مورد مي باشد؟


5. به نظر شما مهمترين مسائل منطقه 6 در حوزه شهرسازي و معماري کدام مورد مي باشد؟


6. به نظر شما مهمترین مسائل شهری منطقه 6 مربوط به کدام یک از حوزه های ذیل می باشد؟

ثبت نظر  مشاهده نتایج
 نظر سنجی
کمينه