از سال 1366 تا 1370

محمدعلی فروهش

از سال 1370 تا 1375

مظفر نفری

از سال 1375 تا 1378

عبدالکریم بابا رضا

از سال 1378 تا 1382

علی مقدس زاده

از سال 1382 تا 1385

عزت الله فرجی

از سال 1385 تا 1388

سعید غفرانی

از سال 1388 تا 1390

مصطفی سلیمی

از سال 1390 تا 1392

فخرالدین سلیمانی

از 1392 تا 1397

عظیم بابائی

از سال 1397 تا 1398

محمدرضا دهداری پور

از 1398 تا امروز

تورج فرهادی