سرانه کاربری


نظام كلي كاربري زمين در منطقه 6

كاربري مساحت سهم% سرانه
مجتمع مسكوني 60/259 Feb-81 6-Feb
مسكوني 686/861 32/02 29/73
جمع مسكوني 747/12 34/84 32/34
تجاري 55/36 Feb-58 Feb-39
اداري-انتظامي 111/1 18-May Apr-81
توليدي و تعميراتي Nov-86 0/55 0/51
آموزش عمومي 32/56 5-Jan Jan-41
آموزش عالي 200/37 3-Sep Aug-67
اجتماعي 2-Jan 0/05 0/05
تفريحي Feb-75 0/12 0/12
درماني 71/42 9-Mar 9-Mar
مذهبي 17-Apr 0/18 0/18
فرهنگي 18/27 0/58 0/79
جهانگردي-اقامتي 7-Mar 0/17 0/16
فضاي سبز 130/24 6/307 May-64
ورزشي 15/48 0/7 0/67
حمل و نقل و انبارداري 26/87 25-Jan 16-Jan
شبكه راه 592/09 27/6 25/6
تاسيسات و تجهيزات شهري 18/6 0/88 0/8
اراضي نظامي 50/59 Feb-35 19-Feb
اراضي باير و ساخته نشده 50/58 Feb-35 19-Feb