سرانه کاربری


نظام كلي كاربري زمين در منطقه 6

كاربري مساحت سهم% سرانه
مسكونی 6526179
30.5 26
مختلط اداری-مسکونی
47958
0.2 0.2
مختلط تجاری-مسکونی
233241 1.1 0.9
مختلط مسکونی و غیره
547051 2.6 2.2
مختلط غیر مسکونی
481332 2.2 1.9
تجاری
315326
1.5
1.3
مذهبی 72158 0.3 0.3
فرهنگی 193865 0.9 0.8
پارک 712479 3.3 2.8
فضای سبز 934570 4.4 3.7
تفریحی 32034 0.1 0.1
جهانگردی و پذیرایی 98241 0.5 0.4
ورزشی 245958 1.1 1
پارکینگ عمومی 49659 0.2 0.2
آموزش عالی 1363435 6.4 5.4
آموزشی 326522 1.5 1.3
اداری 1509323 7.1 6
بهداشتی 326 0.0 0
درمانی 557578 2.6 2.2
خدمات اجتماعی 20617 0.1 0.1
حمل و نقل و انبارها 254786 1.2 1
 صنایع 91112
 0.4 0.4
سایر
424458
0.2
1.7
زمین خالی
16861
0.1
0.1
شبکه معابر
 5775487  27  23