خدمات منطقهخدمات در حال اجرا

صدور پروانه


 •   ۱-۱-صدور دستور نقشه
 •   ۱-۲-صدور مجوزهاي حصاركشي،تجهيزكارگاه و گودبرداري
 •   ۱-۳-بررسي و ارائه اطلاعات جهت نحوه احداث بنا اعم ازنما، سطح اشغال و تراكم و محاسبه عوارض متعلقه
 •   ۱-۴-پاسخ به استعلامات سازمان مسكن و شهرسازي،بانكها وساير ادارات و ارگان هاي دولتي در امورمرتبط
 •   ۱-۵-صدورپروانه هاي ساختماني،تغيير نقشه،اضافه اشكوب،تبديل،توسعه بنا،تعميرات اساسي،تعويض مهندس ناظر

 

نظارت فنی


 •   ۲-۱-پاسخ استعلامات امور كسبي و صنفي
 •   ۲-۲- بررسي تخلفات ساختماني
 •   ۲-۳-تثبيت سطوح غير مسكوني موجود
 •   ۲-۴- ارسال سوابق به كميسيون ماده صد
 •   ۲-۵- رسيدگي پاسخ استعلامات دفترخانه ، بانك و ...
 •   ۲-۶- صدور فرم اعلام عوارض نظارت فني
 •   ۲-۷- بررسي سوابق و صدور گواهي عدم خلاف و پايانكار ساختماني و پايانكار آپارتماني
 •   ۲-۸- صدور و بررسي سوابق و بلامانع ادامه عمليات ساختماني
 •   ۲-۹- بررسي درخواستهاي تعويض مهندس ناظر و رسيدگي به امور مهندسين ناظر

 

طراحی شهری


 •   ۳-۱-بررسي طرح نماي املاك زير1000مترمربع
 •   ۳-۲-بررسي سايت پلان ،پلان معماري ،طرح نماومحوطه املاك بالاي 1000مترمربع ضمن هماهنگي باكميسيون هاي تخصصي منطقه
 •   ۳-۳-كنترل گزارش هاي بازديد دفاترخدمات الكترونيك شهر وكارشناسان شهرسازي نواحي ورسيدگي دراين خصوص به درخواست ارباب رجوع

 

طرح تفضیلی


 •   ۴-۱- صدور ابعاد بروكف املاك داراي درخواست صدور نقشه وگواهي طبق طرحهاي تفصيلي و طرحهاي اجرائي
 •   ۴-۲-بررسي طرحهاي تفصيلي و طرحهاي اجرائي و پهنه املاك مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران
 •   ۴-۳-پاسخ استعلامات بانكها،دفاتراسناد رسمي،اداره راه وشهرسازي،شركت گاز،سازمان آب و .....
 •   ۴-۴-تائيدات سيستمي طرح تفصيلي و بروكف و شوراي معماري و استعلامات بانك و....
 •   ۴-۵-تفكيك و افراز اراضي و تنظيم تقسيم نامه طبق ضوابط ملاك عمل و مكاتبه با اداره ثبت اسناد

 

کنترل کیفی


 •   ۵-۱ بررسی مطالعات اولیه
 •   ۵-۲ بررسی گزارش ژئوتکنیک و عملیات صحرایی مرتبط و تایید صلاحیت مشاور ژئوتکنیک مطابق ضوابط وزارت مسکن شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 •   ۵-۳ـ پیکر بندی
 •   ۵-۴ کنترل پیکربندی هماهنگ با طرح معماری و انتخاب صحیح درزهای حرکتی
 •   ۵-۵ انتخاب سیستم مناسب برای جهت تحمل نیروهای ثقلی و جانبی
 •   ۵-۶ کنترل مطابقت هندسه مدل سازه با سازه واقعی و دقت آن
 •   ۵-۷ مطابق وضعیت اتصالات و تکیه گاهها (آزاد ، گیردار ، نیمه گیردار) با پیکر بندی سازه و کنترل سیستم مناسب برای شالوده با توجه به سازه و مشخصات مکانیک خاک
 •   ۵-۸ بارگذاری
 •   ۵-۹ کنترل انتخاب صحیح بارهای مرده با رعایت جزئیات معماری و آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان
 •   ۵-۱۰- کنترل انتخاب بارهای زنده با رعایت کاربری فضاها مطابق آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان
 •   ۵-۱۱- کنترل محاسبه بارگذاری زلزله مطابق استاندارد ۲۸۰۰
 •   ۵-۱۲- تعریف صحیح ترکیب بارها در ( به روش تنش مجاز یا حالات حدی )

 

- تحلیل


 •   ۶-۱- کنترل روش تحلیل و صحت نتایج آن
 •   ۶-۲- کنترل اعمال تأثیرات درجه دوم و تصحیحات لازم
 •   ۶-۳- کنترل بهینه کردن مشخصات مکانیکی اعضای مدل در فرایند تحلیل ـ طراحی
 •   ۶-۴- کنترل کیفیت تحلیل کلیه اعضای مختلف شالوده

 

- طراحی


 •   ۷-۱- بررسی کیفیت طراحی کلیه اعضای شالوده
 •   ۷-۲- بررسی کیفیت طراحی ستونها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره
 •   ۷-۳- بررسی کیفیت طراحی تیرها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره
 •   ۷-۴- بررسی کیفیت طراحی اتصالات و کف ستونها
 •   ۷-۵- بررسی کیفیت بادبندها یا دیوارهای برشی (حسب مورد )
 •   ۷-۶- بررسی کیفیت طراحی سایر اجزاء سازه ای مانند دیافراگمها ، دیواره های حائل ، ...

 

- تهیه نقشه های سازه


 •   ۸-۱- بررسی مطابقت نقشه های پی و کامل بودن جزئیات (بویژه شالوده های باسکولی) با دفترچه محاسبات
 •   ۸-۲- بررسی مطابقت نقشه ستونها، کف ستونها با طراحی آنها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی
 •   ۸-۳- بررسی مطابقت پلانهای کفها با طراحی تیرها و تیرچه ها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی
 •   ۸-۴- بررسی مطابقت جزئیات تیرها ، تیرچه ها ، آرماتورگذاری (برحسب مورد) و کیفیت و دقت ارائه اطلاعات طراحی
 •   ۸-۵- بررسی مطابقت بادبندیها یا دیوارهای برش(برحسب مورد) و کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات
 •   ۸-۶- بررسی طراحی جزئیات اتصالات و سایر اجزاء سازه
 •   ۸-۷- کیفیت ارائه دستورالعملهای اجرائي‌،‌مشخصات‌مکانیکي‌و فیزیکی خاک و مصالح مصرفي‌ و سایر ملاحظات فنی مهم در کنار نقشه ها

 

- سایر ملاحظات


 •   ۹-۱- بررسی دفترچه محاسبات از نظر گویا بودن ، جامعیت و ترتیب ارائه گزارشات
 •   ۹-۲- کنترل بررسی ملاحظات اقتصادی در انتخاب سیستم سازه و طراحی آن
 •   ۹-۳- کنترل طراحی اجزاء غیر سازه ای از قبیل دیوارهای داخلی ، نماها و ...
 •   ۹-۴- کنترل کلی و بررسی انطباق آن با نقشه های معماری و تأسیساتی و محاسباتی
 •   ۹-۵- بررسی صلاحیت مهندس محاسبات و مشاور مربوطه با توجه به ضوابط وزارت مسکن شهرسازی سازمان مدیریت و
 •   ۹-۶برنامه ریزی کشور و امور مهندسین ناظر

 

- ارائه گزارش


 •   ۱۰-۱- تهیه لیست اشکالات و معایب محتمل و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح طرح
 •   ۱۰-۲- ارسال یک نسخه از اشکالات و معایب محتمل به شهرداری منطقه
 •   ۱۰-۳- جلسه با مشاور جهت حل اشکالات موجود

 

اداره بازدید


 •   بند ۳ : نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   ارسال پرونده های بازدید در سیستم بازدید یکسان جهت کارشناسان بازدید
 •   بررسی پرونده های بازدید شده در سیستم و تائید و ارسال آن به قسمت طرح تفصیلی و بروکف
 •   بررسی پرونده های بازدید شده در سیستم و تائید و ارسال آن به قسمت طرح تفصیلی و بروکف
 •   مکاتبه و ارسال سوابق دارای تخلف جهت بازدید دوره ای و آموزس پرسنل دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   تشکیل جلسات مستمر و بازدید دوره ای و آموزش پرسنل دفاتر (تشکیل پرونده و بازدید )
 •   هماهنگی بین ادارات شهرسازی ناحیه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   کنترل بازدیدهای صورت گرفته با وضع موجود
 •   کنترل اسکن سوابق توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   هماهنگی و ارتباط با سازمان فن آوران جهت بهینه نمودن سیستم بازدید یکسان و

 

اجرای احکام


 •   ابلاغ آراء صادره از کمیسیونهای ده گانه ماده صد به مالکین، ذینفعان، مستاجرین
 •   صدور اخطاریه جهت اجرای آراء صادره و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن از حیث مطابقت با قوانین شهرداری
 •   همکاری با عوامل اجرائی شهرداری و رابطین قضائی و مراجع ذیصلاح مربوطه
 •   نظارت بر حسن اجرای مقررات از جانب اجرای احکام نواحی
 •   وصول جرائم حاصل از تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده صد قانون شهرداریها
 •   اخذ رای تخریب در صورا عدم پرداخت جریمه ها از سوی مالکین در خصوص تبصره های دو و سه ماده صد قانون شهرداری ها
 •   معرفی پرسنل خاطی به دایره رسیدگی به تخلفات به استناد تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری ها
 •   اجرای آراء صادره پس از ابلاغ اخطاریه های لازم از طریق پرسنل اجرایی مستقر در نواحی
 •   ارائه راهکارهای مناسب جهت توافق با مالکین برای رفع تعرض از موارد مطورحه در آراء صادره بر اساس قوانین شهرداری
 •   برقراری ارتباط با نواحی و مدیران ارشد منطقه و ادارات کل مربوط


خدمات در حال اجرا

اداره خدمات شهري


 •   1- جمع آوري و حمل زباله ، ضايعات و تخليه مخازن بصورت مكانيزه
 •   2- رفت و روب معابر سطح محدوده منطقه
 •   3- پاكسازي زمين هاي باير
 •   4- لايروبي انهار روباز و روبسته
 •   5- جمع آوري خاك و نخاله هاي بلا صاحب
 •   6- پاكسازي تبليغات غير مجاز ، تاريخ گذشته و پوستر و برچسب
 •   7- رفع آب گرفتگي معابر در مواقع بارندگي
 •   8- برف روبي معابر در فصل زمستان
 •   9- رسيدگي به شكايات شهروندان در زمينه امور خدمات شهري
 •   10- انجام سريع و با كيفيت به درخواستهاي اخذ شده مردم از طريق سامانه 137 و 1888
 •   11- رفع سد معبر صنوف و ...
 •   12- شستشوي المانهاي شهري ( ايستگاههاي اتوبوس - پلهاي عابر پياده - تابلوها و نرده هاي ترافيكي و ... )

 

اداره فضاي سبز


 •   1-ايجاد چشم انداز زيبا وتلطيف هوا باكاشت گونه هاي مناسب ومتنوع گياهي
 •   2-ساخت بوستانهاي زيبادرسطح منطقه باپراكندگي مناسب جهت گذران اوقات فراغت شهروندان
 •   3-نگهداري بهينه فضاي سبزموجود به جهت استفاده دائمي ومستمرشهروندان
 •   4-اهداي رايگان گونه هاي گياهي علي الخصوص درختان مثمردرروز درختكاري جهت ترغيب شهروندان به دوستي باطبيعت
 •   5-اهداي گونه هاي گياهي به موسسات دولتي وغيردولتي به جهت بالابردن سرانه فضاي سبز
 •   6-برگزاري دوره هاي متنوع آموزشي آشنايي باگياهان وفضاي سبزبراي شهروندان

 

اداره بازيافت


 •   1- جمع آوري پسماند خشك از سطح محدوده با استفاده از روش هاي تعريف شده :
 •   2- توزيع مخازن مختلف بازيافت در سطح محدوده (1100 ليتري _ 120 ليتري چرخدار _80 ليتري دمپردار 60 ليتري و 40 ليتري قرمز و آبي و كارتن پلاست در سايزهاي مختلف و ... ) جهت ذخيره سازي پسماندهاي خشك تفكيكي در منازل و اصناف.
 •   3-اهداء اقلام و هدايا آموزشي به شهروندان جهت تشويق و ترغيب به امر تفكيك از مبدا
 •   4- برپايي همايشها و جشن ها و مراسم با اجراي گروه هاي هنري با محوريت موضوعات بازيافت و ايجاد غرف سيار و پايگاه هاي مختلف آموزشي در سطح محدوده جهت ارتقاء فرهنگ تفكيك از مبداء
 •   5- جمع آوري سرشاخه و چوب از محدوده - انتقال به سايت چيپر - خرد نمودن چوبها - توليد چيپس چوب جهت كود كمپوست و مصارف صنعتي ديگر
 •   6- اطلاع رساني و آموزش جهت ارتقاء سطح فرهنگ تفكيك از مبداء :

 

اداره ساماندهی


 •   1- رسيدگي به شكايات شهروندان در خصوص رفع مزاحمتهاي شغلي و صنفي
 •   2- نظارت بر نحوه عملكرد كيوسكهاي مطبوعاتي جهت ارائه خدمات فرهنگي بهينه به شهروندان
 •   3- نظارت بر نمايشگاهها و روزبازارها جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان
 •   4- زنده گيري سگهاي ولگرد ورسيدگي به شكايات شهروندان و پيامهاي مربوطه در خصوص مزاحمت سگهاي ولگرد
 •   5- مبارزه با جانوران موذي (موش) و رسيدگي به شكايات شهروندان و پيامهاي مربوطه در خصوص جوندگان موذي
 •   6- پيگيري امور مربوط به بازارهاي ميوه وتره بار سطح منطقه نظير جانمايي و مكانيابي جهت احداث بازارهاي جديد

 

اداره زیباسازی


 •   1-رنگ آميزي وشستشوي المانهای ترافيکي ومبلمان شهري جداول ونرده ها
 •   2- اجرای نقاشی دیواری
 •   3-تهیه نصب المانهای شهری : نیمکت و سکو-مجسمه -ساعت شهری و ...
 •   4-تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس
 •   5- تهیه و نصب آبخوری
 •   6- تهیه و نصب پلاک معابر، منازل ، میادین
 •   7- حذف زوائد فيزيکي خطرناک از معابر
 •   8- پاکسازی نماهای شهری
 •   9-آذين بندي معابر درمناسبتهای مختلف
 •   10-نصب پرچم و بنر و بيلبورد شهری

 

اداره مسیلها و قنوات


 •   1- لایروبي کانالها ، انهار روبسته و مسیلها
 •   2- حفر چاههای جذبي
 •    3- رفع آب گرفتگي معابر
 •   4- لایروبي قناتها و کول گذاري داخل آنها

 

واحد محيط زيست


 •   1-ارزيابي كيفي و زيست محيطي منابع آب مصرفي
 •   2-استفاده مجدد از پساب سرويس هاي بهداشتي پارك چيتگر در آبياري فضاي سبز
 •   3-كنترل عملكرد پيمانكاران
 •   4-ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه اردوگاه شهيد ميرحسيني
 •   5-شناسايي و پايش منابع آلاينده منطقه و تشكيل بانك نرم افزاري و ارائه راهكارهاي رفع آلودگي
 •   6-امكان سنجي، نصب و راه اندازي پارك انرژي
 •   7- مجهز نمودن سراي محله زيبادشت به سيستم حرارتي زمين گرمايي جهت تامين سرمايش و گرمايش بخشي از ساختمان سراي محله
 •   8-مشاركت دربرگزاري برنامه هاي مناسبتي زيست محيطي، كنفرانسها و نمايشگاهها
 •   9-برگزاري كارگاههاي آموزشي زيست محيطي پرسنلي و شهروندي و تهيه اقلام آموزشي
 •   10-امكان سنجي، نصب و راه اندازي آبگرمكنهاي خورشيدي


ملاقات مردمی

دوشنبه هر هفته
با شهردار منطقه خود دیدار کنید


 

شرایط و ضوابط ثبت نام شهروندان جهت دیدار با شهردار محترم منطقه


مدارک مورد نیاز جهت مالکین محترم:


 •   همراه داشتن کارت ملی
 •   همراه داشتن سند مالکیت
 •   همراه داشتن شماره پرونده شهرسازی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام وکلای محترم:


 •   همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی
 •   همراه داشتن اصل و کپی وکالت نامه کاری سال جاری
 •   همراه داشتن شماره پرونده شهرسازی

مدارک مورد نیاز نمایندگان محترم سازمان ها و شرکت ها:


 •   در صورت عدم مالکیت ، دارابودن وکالت نامه و معرفی نامه الزامی می باشد
 •   همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی
 •   همراه داشتن شماره پرونده شهرسازی
 •   درصورت مالکیت ملک ، همراه داشتن سند مالکیت و معرفی نامه از شرکت و یا سازمان مربوطه الزامی می باشد

 

ضوابط و مقررات ملاقات عمومی شهروندان با شهردار منطقه •   نشست ملاقات شهروندان محترم با شهردار منطقه در روز های دوشنبه هر هفته برگزار میگردد.ضروری است مالکین و یا وکلای محترم با در دستداشتن مدارک مورد نیاز حد اقل یک هفته قبل ضمن مراحعه به اداره روابط عمومی درخواست خود را جهت ثبت در سامانه و ارجاع به حوزه تخصصی مربوطه ااعلام نمایید.
 •   ثبت درخواست شمادر اداره روابط عمومی به منزله قطعیت ملاقات و تعیین وقت نمیباشد و زمان ملاقات تنها در صورت عدم مغایرت درخواست شما شهروند محترم با ضوابط خواهد بود که پس از ارسال خلاصه پرونده و نظریه حوزه مربوطه از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.
 •   برابر ابلاغ شهرداری تهران ،اداره ی روابط عمومیتنها مسئول ثبت درخواست مکانیزه شهروندان در در سامانه ملاقات مردمی می باشد و تعیین ضرورت ملاقات یا عدم ملاقات بر اساس نظریه تخصصی حوزه مربوطه میباشد.
 •   شهروند محترم در صورت عدم دریافت پیامک تعیین وقت برای پیگیری به حوزه ی تخصصی مراجعه نمایید.


وظایف شهرداری منطقه


اختیارات شهرداری منطقه


اختیارات شهرداری مناطق براساس قانون تشكیل شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر تعیین گردیده است بر این اساس شهرداری های مناطق بطوركامل تحت تاثیر دستورالعملها و بخش نامه هائی است كه از شهرداری مركز به آنها ابلاغ می گردد. این ابلاغها یا در قالب بودجه های سالانه است و یا در قانون شهرداری ها و شوارهای شهر به آنها اشاره شده است . اما می توان گفت شهرداری مناطق درتصمیم گیری های خود بطور كامل تابع شهرداری مركزی می باشند و از یك نظام كاملاُ متمركز پیروی می كند. مهمترین این موضوعات بودجه شهرداری منطقه است كه با تصویب شورای اسلامی شهر و ابلاغ شهردار مركزی به سایر شهرداری ها به مرحله اجرا درمی آید