مساحت و سرانه

سرانه کاربری منطقه

نظام كلي كاربري زمين در منطقه 6

كاربري

وضعيت موجود

مساحت

سهم%

سرانه

مجتمع مسكوني


60/259


2/81


2/6

مسكوني


686/861


32/02


29/73

جمع مسكوني


747/12


34/84


32/34

مراكز فعاليت وكار

تجاري


55/36


2/58


2/39

اداري-انتظامي


111/1


5/18


4/81

توليدي و تعميراتي


11/86


0/55


0/51

جمع


178/32


8/3


7/72

خدمات رفاه عمومي

خدمات آموزشي

آموزش عمومي


32/56


1/5


1/41

آموزش عالي


200/37


9/3


8/67

جمع


232/93


10/86


10/08

اجتماعي


1/2


0/05


0/05

تفريحي


2/75


0/12


0/12

درماني


71/42


3/09


3/09

مذهبي


4/17


0/18


0/18

فرهنگي


18/27


0/58


0/79

جهانگردي-اقامتي


3/7


0/17


0/16

فضاي سبز


130/24


6/307


5/64

ورزشي


15/48


0/7


0/67

جمع


480/16


22/39


20/78

حمل ونقل

حمل و نقل و انبارداري


26/87


1/25


1/16

شبكه راه


592/09


27/6


25/6

تاسيسات و تجهيزات شهري


18/6


0/88


0/8

اراضي نظامي


50/59


2/35


2/19

اراضي باير و ساخته نشده


50/58


2/35


2/19

جمع منطقه


2144/33

100


92/81