پیش بینی آب و هوا

...
°C
ایرانتهران
عدم دستری به تصویر
عدم دستری به تصویر


ثانیه
 
دقیقه
 
ساعت
:
:
...


رطوبت هوا: 
Alternate Text
میزان بارش: 
Alternate Text

سرعت باد: 
Alternate Text
فشار: 
Alternate Text
عدم دستری به تصویر
°C
 

...
سرعت باد: 
Alternate Text

رطوبت هوا: 
Alternate Text

فشار هوا: 
Alternate Text

       
پیش بینی وضعیت هوا

در همین لحظه شرایط جوی می باشد و پیش بینی می شود در چند ساعت آیند ادامه پیدا کند و همچنین برای روز های آینده ، پیش بینی می شود
Dark Sky