پاسخ به انتقادها و پيشنهادات

بر اساس دستور شهردار محترم ، انعکاس انتقادات، پيشنهادات و مسائل مطرح شده از سوی شهروندان محترم در اين قسمت ، بعد از بررسی دقيق مسائل مطرح شده ، به حوزه های تخصصی متولی امور ارجاع شده و پاسخ ها و پيگيری های انجام شده تا حصول به نتيجه نهايی ادامه خواهد داشت . اطلاعات انتشار داده شده در اين قسمت بر اساس اولويت زمان ثبت پيغام انتخاب شده و پاسخ مشروح مرتبط با موضوعات مطرح شده در ذيل هر يک از موارد درج شده است .